logo img | NZOZ ZDROWIE S. C. fb logo

logo zdr

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c.

Izabela Dorota Anasiewicz - Kostrzewa, Maria Kokoszka

23-300 Janów Lubelski ul. Jana Pawła II 5                       tel.: (0-15) 8723 099 tel./fax: (0-15) 8723 094

NIP 862-14-62-215, Regon 431166043                                             Czynne: Poniedziałek-Piątek 800-1800

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako:„RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NZOZ Zdrowie s.c. z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 5, tel. 15 872 30 99, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom

uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom

udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości do NFZ oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji

międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych może być odmowa udzielenia świadczenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.