Certyfikat  NZOZ Zdrowie s. c.
 ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
  ukrainski fb logo

Szanowni Państwo,

W imieniu lekarzy rodzinnych czujemy się zobowiązani do jasnego przedstawienia naszego stanowiska w kwestii działań związanych z pandemią Covid-19. W niniejszym liście chcemy odnieść się do regulacji wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 poz. 1550).

Piszemy w imieniu lekarzy rodzinnych, którzy z racji swojej roli w systemie ochrony zdrowia pierwsi stykają się z pacjentami z zakażeniem układu oddechowego, także z tymi, którzy mogą chorować na COVID-19. 

Sprzeciwiamy się stanowczo decyzji by zlecenie  na  badania  w kierunku SARS-CoV-2 w następstwie teleporady dostawał wyłącznie pacjent, który spełnia wszystkie cztery kryteria: gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku. Takich pacjentów jest stosunkowo niewielu w porównaniu z pacjentami skąpoobjawowymi.

Lekarz rodzinny w każdym przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą oraz doświadczeniem, gdy z powodów przesłanek klinicznych lub epidemiologicznych uzna za wskazane, winien mieć prawo do skierowania pacjenta na odpowiedni test potwierdzający lub wykluczający chorobę. Prawo to powinno przysługiwać zarówno po teleporadzie, jak i po wizycie osobistej. Takie postępowanie będzie skuteczne w wykrywaniu rozwijających się ognisk choroby i jednocześnie zabezpieczy przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Wprowadzenie kierowania na testy w kierunku Covid-19 wyłącznie po wizycie osobistej w podstawowej opiece zdrowotnej nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego i prowadzi do niepotrzebnego narażenia szerokiej grupy pacjentów oraz personelu przychodni. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pierwszą formą kontaktu pacjenta z lekarzem winna pozostać teleporada. Gwarantuje ona bezpieczeństwo zarówno lekarzowi i personelowi medycznemu, jak i przede wszystkim pacjentom i ich rodzinom. Zapobiega przed przypadkowym zarażeniem/kontaktem (zwłaszcza osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg COVID), a także zapewnia ochronę społeczności lokalnych przed skutkami przypadkowych kontaktów (kwarantanna pracowników w zakładach pracy, urzędach, instytucjach, szkołach itd.). Przyczynia się do utrzymania ciągłości pracy i realizowania innych zadań POZ (takich jak np. szczepienia ochronne, opieka nad dzieckiem zdrowym, profilaktyka, prewencja, opieka nad chorymi bez objawów infekcji dróg oddechowych, pacjenci z nowotworami i chorobami układu krążenia). Błędnym podejściem jest zachęcanie do "normalności" i większego "otwarcia" właśnie wtedy, gdy w populacji przybywa osób zakażonych, a także przymuszanie objawowych pacjentów do częstszych, bezpośrednich kontaktów w POZ, bez możliwości wcześniejszej bezpiecznej weryfikacji statusu COVID.

Teleporada pozwala podjąć decyzję o konieczności wizyty osobistej chorego, bądź skierowania go na testy, jeśli zachodzi realne podejrzenie choroby. W celu skutecznego testowania potrzebne są miejsca poza przychodnią i poza szpitalem, w których wymazy będą wykonywane na szerszą skalę: namioty, covidobusy, inne wyznaczone do tego punkty. Należy zorganizować takie miejsca w rejonach skupisk ludzi, proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców. Po otrzymaniu wyniku, diagnozowany pacjent powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który - jak to miało miejsce dotychczas - kontynuuje  nad nim opiekę. Należy uczynić wszystko, aby konsekwencje epidemii były jak najmniej dotkliwe dla społeczeństwa, szczególnie, gdy zbliża się okres jesienno-zimowy i wzrośnie liczba chorych, wymagających opieki lekarza rodzinnego, także z innego niż pandemia powodu.

            Ograniczając dostęp do testowania postępujemy wbrew  aktualnej wiedzy .

Do walki z pandemią lekarze muszą mieć do dyspozycji narzędzia, a nie ograniczenia. Chcemy leczyć odpowiedzialnie i w zgodzie z własnymi sumieniami. Potrzebujemy odpowiednich warunków pracy, pozwalających opanować pandemię, a nie strategii, przepisów prawa i wytycznych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów oraz personelu medycznego.

Delegaci Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia KLRwP